TUYỂN CHỌN BÀI TOÁN VẬN DỤNG-VẬN DỤNG CAO CHUYÊN ĐỀ ESTE

TUYỂN CHỌN BÀI TOÁN VẬN DỤNG-VẬN DỤNG CAO CHUYÊN ĐỀ ESTE

Câu 1: (Đề TSĐH A – 2011) Đốt cháy hoàn toàn 3,42 gam hỗn hợp gồm axit acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat và axit oleic, rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 (dư). Sau phản ứng thu được 18 gam kết tủa và dung dịch X. Khối lượng X so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu đã thay đổi như thế nào?
A. Giảm 7,74 gam.        
B. Tăng 7,92 gam.       
C. Tăng 2,70 gam.                       
D. Giảm 7,38 gam.
Các em HS xem hướng dẫn: TẠI ĐÂY

Câu 2: (Chuyên Vinh 2017) Đốt cháy hoàn toàn 5,4 gam hỗn hợp X gồm axit acrylic, axit oleic, vinyl axetat, metyl metacrylat cần vừa đủ V lít O2 (đktc), rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm vào nước vôi trong dư. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được 30 gam kết tủa. Giá trị của V là
A. 8,400.                        
B. 8,736.                      
C. 7,920.                      
D. 13,440.
Các em HS xem hướng dẫn: TẠI ĐÂY

Câu 3: (Đề MH – 2021) Đốt cháy hoàn toàn 0,26 mol hỗn hợp X (gồm etyl axetat, metyl acrylat và hai hiđrocacbon mạch hở) cần vừa đủ 0,79 mol O2, tạo ra CO2 và 10,44 gam H2O. Nếu cho 0,26 mol X vào dung dịch Br2 dư thì số mol Br2 phản ứng tối đa là
A. 0,16 mol.                   
B. 0,18 mol.                 
C. 0,21 mol.                 
D. 0,19 mol.
Các em HS xem hướng dẫn: TẠI ĐÂY

Câu 4: (Đề THPT QG – 2018) Hỗn hợp E gồm bốn este đều có công thức C8H8O2 và có vòng benzen. Cho 16,32 gam E tác dụng tối đa với V ml dung dịch NaOH 1M (đun nóng), thu được hỗn hợp X gồm các ancol và 18,78 gam hỗn hợp muối. Cho toàn bộ X vào bình đựng kim loại Na dư, sau khi phản ứng kết thúc khối lượng chất rắn trong bình tăng 3,83 gam so với ban đầu. Giá trị của V là
A. 190.                           
B. 100.                         
C. 120.                         
D. 240.
Các em HS xem hướng dẫn: TẠI ĐÂY

Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X cần vừa đủ 2,31 mol O2, thu được H2O và 1,65 mol CO2. Cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol và 26,52 gam muối. Mặt khác, m gam X tác dụng được tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là
A. 0,12.                          
B. 0,18.                        
C. 0,15.                        
D. 0,09.
Các em HS xem hướng dẫn: TẠI ĐÂY

Câu 2: (Đề TN THPT QG – 2021) Hỗn hợp E gồm axit oleic, axit panmitic và triglixerit X (tỉ lệ mol tương ứng là 3: 2: 1). Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 4,0 mol O2, thu được CO2 và H2O. Mặt khác, cho m gam E tác dụng hết với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng, thu được sản phẩm hữu cơ gồm glixerol và 47,08 gam hỗn hợp hai muối. Phần trăm khối lượng của X trong E là
A. 38,72%.                     
B. 37,25%.                   
C. 37,99%.                   
D. 39,43%.
Các em HS xem hướng dẫn: TẠI ĐÂY


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!