Duyệt bởi
Category: CHUYỂN GIAO TÀI LIỆU

CHUYỂN GIAO TÀI LIỆU HÓA HỌC 11 CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018

CHUYỂN GIAO TÀI LIỆU HÓA HỌC 11 CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018

TT TÊN CHUYÊN ĐỀ LINK THAM KHẢO 1 CHƯƠNG 1. CÂN BẰNG HÓA HỌC TẠI ĐÂY 2 CHƯƠNG 2. NITROGEN AND SULFUR TẠI ĐÂY 3 CHƯƠNG 3. ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ ĐANG UPDATE 4 CHƯƠNG 4. HYDROCARBON ĐANG UPDATE 5 CHƯƠNG 5. DẪN XUẤT HALOGEN – ALCOHOL – PHENOL ĐANG UPDATE 6 CHƯƠNG 6. HỢP CHẤT CARBONYL – CARBOSYLIC ACID ĐANG UPDATE

CHUYỂN GIAO TÀI LIỆU HÓA HỌC 10 CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018

CHUYỂN GIAO TÀI LIỆU HÓA HỌC 10 CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018

TT TÊN CHUYÊN ĐỀ LINK THAM KHẢO 1 CHƯƠNG 1. CẤU TẠO NGUYÊN TỬ TẠI ĐÂY 2 CHƯƠNG 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC TẠI ĐÂY 3 CHƯƠNG 3. LIÊN KẾT HÓA HỌC TẠI ĐÂY 4 CHƯƠNG 4. PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ TẠI ĐÂY 5 CHƯƠNG 5. NĂNG LƯỢNG HÓA HỌC TẠI ĐÂY 6 CHƯƠNG 6. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC TẠI ĐÂY 7 CHƯƠNG 7. NGUYÊN TỐ NHÓM VIIA – NHÓM HALOGEN TẠI…

Đọc Thêm Đọc Thêm

error: Content is protected !!