Duyệt bởi
Category: Hóa học 11

CHUYỂN GIAO TÀI LIỆU HÓA HỌC 11 CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018

CHUYỂN GIAO TÀI LIỆU HÓA HỌC 11 CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018

TT TÊN CHUYÊN ĐỀ LINK THAM KHẢO 1 CHƯƠNG 1. CÂN BẰNG HÓA HỌC TẠI ĐÂY 2 CHƯƠNG 2. NITROGEN AND SULFUR TẠI ĐÂY 3 CHƯƠNG 3. ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ ĐANG UPDATE 4 CHƯƠNG 4. HYDROCARBON ĐANG UPDATE 5 CHƯƠNG 5. DẪN XUẤT HALOGEN – ALCOHOL – PHENOL ĐANG UPDATE 6 CHƯƠNG 6. HỢP CHẤT CARBONYL – CARBOSYLIC ACID ĐANG UPDATE

error: Content is protected !!