Duyệt bởi
Category: HÓA HỌC 12

TUYỂN CHỌN BÀI TOÁN VẬN DỤNG-VẬN DỤNG CAO CHUYÊN ĐỀ: SẮT VÀ HỢP CHẤT SẮT

TUYỂN CHỌN BÀI TOÁN VẬN DỤNG-VẬN DỤNG CAO CHUYÊN ĐỀ: SẮT VÀ HỢP CHẤT SẮT

Câu 1: (Đề TSĐH B – 2010) Hoà tan hoàn toàn 2,44 gam hỗn hợp bột X gồm FexOy và Cu bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư). Sau phản ứng thu được 0,504 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch chứa 6,6 gam hỗn hợp muối sunfat. Phần trăm khối lượng của Cu trong X làA. 39,34%.                      B. 65,57%.                    C. 26,23%.                                        D. 13,11%.Các em HS xem hướng dẫn: TẠI ĐÂY Câu 2: (Đề TSĐH…

Đọc Thêm Đọc Thêm

TUYỂN CHỌN BÀI TOÁN VẬN DỤNG-VẬN DỤNG CAO CHUYÊN ĐỀ: KIM LOẠI IA, IIA VÀ NHÔM

TUYỂN CHỌN BÀI TOÁN VẬN DỤNG-VẬN DỤNG CAO CHUYÊN ĐỀ: KIM LOẠI IA, IIA VÀ NHÔM

Câu 1: (Đề TSĐH A – 2010) Hoà tan hoàn toàn 8,94 gam hỗn hợp gồm Na, K và Ba vào nước, thu được dung dịch X và 2,688 lít khí H2 (đktc). Dung dịch Y gồm HCl và H2SO4, tỉ lệ mol tương ứng là 4: 1. Trung hoà dung dịch X bởi dung dịch Y, tổng khối lượng các muối được tạo ra làA. 13,70 gam.                 B. 12,78 gam.               C. 18,46 gam.                                D. 14,62 gam. Câu 2: (Đề…

Đọc Thêm Đọc Thêm

TUYỂN CHỌN BÀI TOÁN VẬN DỤNG-VẬN DỤNG CAO CHUYÊN ĐỀ: ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI

TUYỂN CHỌN BÀI TOÁN VẬN DỤNG-VẬN DỤNG CAO CHUYÊN ĐỀ: ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI

Câu 1: (Đề TSCĐ – 2009) Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam kim loại M (có hoá trị hai không đổi trong hợp chất) trong hỗn hợp khí Cl2 và O2. Sau phản ứng thu được 23,0 gam chất rắn và thể tích hỗn hợp khí đã phản ứng là 5,6 lít (ở đktc). Kim loại M làA. Mg.                             B. Be.                            C. Cu.                                        D. Ca.Các em HS xem hướng dẫn: TẠI ĐÂY Câu 2: (Đề TSCĐ – 2013) Cho 7,84 lít…

Đọc Thêm Đọc Thêm

TUYỂN CHỌN BÀI TOÁN VẬN DỤNG-VẬN DỤNG CAO CHUYÊN ĐỀ: AMIN – AMINO AXIT VÀ PROTEIN

TUYỂN CHỌN BÀI TOÁN VẬN DỤNG-VẬN DỤNG CAO CHUYÊN ĐỀ: AMIN – AMINO AXIT VÀ PROTEIN

Câu 1: (Đề THPT QG – 2017) Hỗn hợp X gồm amino axit Y (có dạng H2N-CnH2n-COOH) và 0,02 mol H2NC3H5(COOH)2. Cho X vào dung dịch chứa 0,04 mol HCl, thu được dung dịch Z. Dung dịch Z phản ứng vừa đủ với dung dịch gồm 0,04 mol NaOH và 0,05 mol KOH, thu được dung dịch chứa 8,21 gam muối. Phân tử khối của Y làA. 117.                            B. 75.                            C. 89.                            D. 103.Các em HS xem hướng dẫn: TẠI ĐÂY…

Đọc Thêm Đọc Thêm

TUYỂN CHỌN BÀI TOÁN VẬN DỤNG-VẬN DỤNG CAO CHUYÊN ĐỀ CACBOHIDRAT

TUYỂN CHỌN BÀI TOÁN VẬN DỤNG-VẬN DỤNG CAO CHUYÊN ĐỀ CACBOHIDRAT

Câu 1: (Đề TSĐH A – 2009) Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong, thu được 10 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3,4 gam so với khối lượng dung dịch nước vôi trong ban đầu. Giá trị của m làA. 13,5.                           B. 30,0.                         C. 15,0.                                        D. 20,0.Các em HS xem hướng dẫn: TẠI ĐÂY Câu 2: (Đề TSĐH B…

Đọc Thêm Đọc Thêm

TUYỂN CHỌN BÀI TOÁN VẬN DỤNG-VẬN DỤNG CAO CHUYÊN ĐỀ ESTE

TUYỂN CHỌN BÀI TOÁN VẬN DỤNG-VẬN DỤNG CAO CHUYÊN ĐỀ ESTE

Câu 1: (Đề TSĐH A – 2011) Đốt cháy hoàn toàn 3,42 gam hỗn hợp gồm axit acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat và axit oleic, rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 (dư). Sau phản ứng thu được 18 gam kết tủa và dung dịch X. Khối lượng X so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu đã thay đổi như thế nào?A. Giảm 7,74 gam.         B. Tăng 7,92 gam.        C. Tăng 2,70 gam.                       …

Đọc Thêm Đọc Thêm

CHƯƠNG 7 – BÀI 31: SẮT

CHƯƠNG 7 – BÀI 31: SẮT

1. LÝ THUYẾT CẦN NẮM Đang cập nhật 2. BÀI TẬP VẬN DỤNG 2.1. LINK ĐỀ Quý Thầy Cô và các em học sinh download: TẠI ĐÂY 2.2. LINK LÀM BÀI KIỂM TRA CHẤM ĐIỂM Đang tải… 3. HƯỚNG DẪN BÀI TẬP VẬN DỤNG Đang cập nhật

error: Content is protected !!