Duyệt bởi
Category: Hóa hữu cơ 12

TUYỂN CHỌN BÀI TOÁN VẬN DỤNG-VẬN DỤNG CAO CHUYÊN ĐỀ: AMIN – AMINO AXIT VÀ PROTEIN

TUYỂN CHỌN BÀI TOÁN VẬN DỤNG-VẬN DỤNG CAO CHUYÊN ĐỀ: AMIN – AMINO AXIT VÀ PROTEIN

Câu 1: (Đề THPT QG – 2017) Hỗn hợp X gồm amino axit Y (có dạng H2N-CnH2n-COOH) và 0,02 mol H2NC3H5(COOH)2. Cho X vào dung dịch chứa 0,04 mol HCl, thu được dung dịch Z. Dung dịch Z phản ứng vừa đủ với dung dịch gồm 0,04 mol NaOH và 0,05 mol KOH, thu được dung dịch chứa 8,21 gam muối. Phân tử khối của Y làA. 117.                            B. 75.                            C. 89.                            D. 103.Các em HS xem hướng dẫn: TẠI ĐÂY…

Đọc Thêm Đọc Thêm

TUYỂN CHỌN BÀI TOÁN VẬN DỤNG-VẬN DỤNG CAO CHUYÊN ĐỀ CACBOHIDRAT

TUYỂN CHỌN BÀI TOÁN VẬN DỤNG-VẬN DỤNG CAO CHUYÊN ĐỀ CACBOHIDRAT

Câu 1: (Đề TSĐH A – 2009) Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong, thu được 10 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3,4 gam so với khối lượng dung dịch nước vôi trong ban đầu. Giá trị của m làA. 13,5.                           B. 30,0.                         C. 15,0.                                        D. 20,0.Các em HS xem hướng dẫn: TẠI ĐÂY Câu 2: (Đề TSĐH B…

Đọc Thêm Đọc Thêm

TUYỂN CHỌN BÀI TOÁN VẬN DỤNG-VẬN DỤNG CAO CHUYÊN ĐỀ ESTE

TUYỂN CHỌN BÀI TOÁN VẬN DỤNG-VẬN DỤNG CAO CHUYÊN ĐỀ ESTE

Câu 1: (Đề TSĐH A – 2011) Đốt cháy hoàn toàn 3,42 gam hỗn hợp gồm axit acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat và axit oleic, rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 (dư). Sau phản ứng thu được 18 gam kết tủa và dung dịch X. Khối lượng X so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu đã thay đổi như thế nào?A. Giảm 7,74 gam.         B. Tăng 7,92 gam.        C. Tăng 2,70 gam.                       …

Đọc Thêm Đọc Thêm

error: Content is protected !!