TUYỂN CHỌN BÀI TOÁN VẬN DỤNG-VẬN DỤNG CAO CHUYÊN ĐỀ CACBOHIDRAT

TUYỂN CHỌN BÀI TOÁN VẬN DỤNG-VẬN DỤNG CAO CHUYÊN ĐỀ CACBOHIDRAT

Câu 1: (Đề TSĐH A – 2009) Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong, thu được 10 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3,4 gam so với khối lượng dung dịch nước vôi trong ban đầu. Giá trị của m là
A. 13,5.                          
B. 30,0.                        
C. 15,0.                                       
D. 20,0.
Các em HS xem hướng dẫn: TẠI ĐÂY

Câu 2: (Đề TSĐH B – 2008) Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít rượu (ancol) etylic 460 là (biết hiệu suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 g/ml)
A. 5,4 kg.                       
B. 5,0 kg.                     
C. 6,0 kg.                                       
D. 4,5 kg.
Các em HS xem hướng dẫn: TẠI ĐÂY

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 23,1 gam hỗn hợp gồm glucozơ, saccarozơ và xenlulozơ cần vừa đủ 17,92 lít O2 (đktc). Hấp thụ hoàn toàn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2, thu được dung dịch X có khối lượng giảm 1,3 gam so với dung dịch Ca(OH)2 ban đầu. Để làm kết tủa hết ion Ca2+ trong X cần dùng tối thiểu V ml dung dịch KOH 0,5M. Giá trị của V là
A. 800.                           
B. 300.                         
C. 600.                                       
D. 400.
Các em HS xem hướng dẫn: TẠI ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!